Moodle


Асуулгын хариу: Онлайн сургалт надад зохимжтой юу?

Хариулт бүрд харгалзах оноог нэмж нийлбэр дүнг гаргана:

Оноо

Асуултууд

A

Б

В

    1

3

2

1

    2

3

1

2

    3

1

3

2

    4

3

2

1

    5

3

2

1

    6

3

1

2

    7

3

1

2

    8

1

2

3

    9

3

2

1

    10

3

1

2


Хариу

  • Хэрэв та 20 ба түүнээс дээш оноо авсан бол Онлайн сургалт танд маш зохимжтой. Цахим Мэдлэг кампусын сургалтанд суралцаж үүнийгээ нотлох хэрэгтэй!
  • Хэрэв та 13-19 оноо авсан бол Онлайн сургалтанд амжилттай суралцахын тулд амьдралын хэв маягаа түүнд тохируулан өөрчлөх, эсвэл ажиллах/сурах шинэ арга хэлбэрт хэвших хэрэгтэй. Цахим Мэдлэг кампусын аль нэг сургалтанд суралцаад үз!
  • Хэрэв та 12 ба түүнээс бага оноо авсан бол Онлайн сургалт таны амжилт гаргах сургалтын хэлбэр биш байна. Гэвч та хичээвэл өөрчлөгдөж чадна.
Сүүлд засварласан: Tuesday, 15 September 2009, 01:03 AM