Moodle


Хэвлэх хэлбэрээр
Цахим сургалтын тайлбар толь

Та энэхүү тайлбар толиос онлайн сургалтанд өргөн хэрэглэгддэг зарим үгсийг товч тайлбарын хамт үзнэ. Цахим Мэдлэг Кампус үгсийн сангаа цаашид байнга өргөжүүлэн баяжуулах болно. Үсгүүдийг оноон дарснаар тохирох үгэн дээр очно.


Энэ индексээр түүвэр харуулах

Онцгой | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н
О | Ө | П | Р | С | Т | У | Ү | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | Бүгд

A

:
Асинхрон сургалтын үед хичээлийн агуулгыг нийтлэх, суралцагч түүнийг авч үзэх хооронд, мөн суралцагч багшаас асуух, багш хариулах хооронд тодорхой хугацаа өнгөрдөг. (Эсрэг утга нь Синхрон сургалт)

H

:
ГБТХ-ийг тэмдэглэгээний хэл ч гэдэг. Үүний зорилго нь баримт бичгийн эрэмбэ дараатай бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тодорхойлох явдал юм. ГБТХ нь баримт бичгийн түгээмэл элементүүдийг, тухайлбал гарчиг, догол мөр, жагсаалт, хүснэгт, график зэргийг тэмдэглэх үүрэгтэй. ГБТХ-ийг WWW вэб бүтээхэд ашигладаг.

K

:
Биеийн болон сэтгэлийн хөдөлгөөний мэдрэмжийг мэдэрсэнээр байдлыг ойлгон ухаарахыг хэлнэ.

P

:
Баримт бичгийг үйлдлийн янз бүрийн систем дээр ашиглах боломжтойгоор боловсруулсан Adobe формат. Баримт бичиг нь текст, зураг агуулж болохоос гадна хэсгүүд нь өөр хоорондоо болон Вэбсайт дахь мэдээлэлтэй э-холбоосоор холбогдсон байж болдог.