Moodle


Хэвлэх хэлбэрээр
Цахим сургалтын тайлбар толь

Та энэхүү тайлбар толиос онлайн сургалтанд өргөн хэрэглэгддэг зарим үгсийг товч тайлбарын хамт үзнэ. Цахим Мэдлэг Кампус үгсийн сангаа цаашид байнга өргөжүүлэн баяжуулах болно. Үсгүүдийг оноон дарснаар тохирох үгэн дээр очно.


Энэ индексээр түүвэр харуулах

Онцгой | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н
О | Ө | П | Р | С | Т | У | Ү | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | Бүгд

Ү

:
Үйл явц дахь алхмуудын график дүрслэл. Энэхүү диаграмыг үйл явцыг сайтар ойлгох зорилгоор зурдаг.
:
Суралцагчдын санал сэтгэгдлийг олж мэдэх, сурах ахицыг үнэлэхийн тулд асуулга, тест ашиглахыг хэлнэ.
Түлхүүр үг: