Moodle


Хэвлэх хэлбэрээр
Цахим сургалтын тайлбар толь

Та энэхүү тайлбар толиос онлайн сургалтанд өргөн хэрэглэгддэг зарим үгсийг товч тайлбарын хамт үзнэ. Цахим Мэдлэг Кампус үгсийн сангаа цаашид байнга өргөжүүлэн баяжуулах болно. Үсгүүдийг оноон дарснаар тохирох үгэн дээр очно.


Энэ индексээр түүвэр харуулах

Онцгой | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н
О | Ө | П | Р | С | Т | У | Ү | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | Бүгд

Ф

:
Ямар нэгэн үйлдэлд, тухайлбал хүсэлт тавих, даалгаврын үр дүнд, хариу үйлдэл үзүүлэхийг хэлнэ. Суралцагчийн гүйцэтгэлийн талаар санаагаа илэрхийлж, түүнийг улам сайжруулах заавар зөвлөмж өгөх юм.
Түлхүүр үг: