Moodle


Хэвлэх хэлбэрээр
Цахим сургалтын тайлбар толь

Та энэхүү тайлбар толиос онлайн сургалтанд өргөн хэрэглэгддэг зарим үгсийг товч тайлбарын хамт үзнэ. Цахим Мэдлэг Кампус үгсийн сангаа цаашид байнга өргөжүүлэн баяжуулах болно. Үсгүүдийг оноон дарснаар тохирох үгэн дээр очно.


Энэ индексээр түүвэр харуулах

Онцгой | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н
О | Ө | П | Р | С | Т | У | Ү | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | Бүгд

К

:
Биеийн болон сэтгэлийн хөдөлгөөний мэдрэмжийг мэдэрсэнээр байдлыг ойлгон ухаарахыг хэлнэ.
:
Онолыг практикт нэвтрүүлэхэд дэмжин, эрчимжүүлэх арга ажиллагаа. Зааварлах ажиллагаа ихэвчлэн суралцагчдад тэдний ажлын байранд шууд, биечлэн заах байдлаар хэрэгждэг. Сургагч сурагчийн практик нөхцөлд хэрхэн ажиллахыг ажиглаад, сурч буй сургалтын агуулгыг ажлын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хэрхэн нэвтрүүлэх арга барил, саналуудыг өгнө.
Түлхүүр үг:
:
Интернэт хэрэглэхгүйгээр компьютер ашиглан суралцах, ихэвчлэн CD-ROM хэлбэрээр.