Moodle


Хэвлэх хэлбэрээр
Цахим сургалтын тайлбар толь

Та энэхүү тайлбар толиос онлайн сургалтанд өргөн хэрэглэгддэг зарим үгсийг товч тайлбарын хамт үзнэ. Цахим Мэдлэг Кампус үгсийн сангаа цаашид байнга өргөжүүлэн баяжуулах болно. Үсгүүдийг оноон дарснаар тохирох үгэн дээр очно.


Энэ индексээр түүвэр харуулах

Онцгой | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н
О | Ө | П | Р | С | Т | У | Ү | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | Бүгд

З

:
Хувь суралцагч бүрд зорилгоо тодорхойлоход нь дэмжин тусалж, тэднийг идэвхжүүлэгч
Түлхүүр үг:
:
Онолыг практикт нэвтрүүлэх үйл явцыг дэмжин эрчимжүүлэх арга ажиллагаа. Зааварлах ажиллагаа ихэвчлэн ажлын байран дээр нь суралцагчид шууд, биечлэн заах байдлаар хэрэгждэг. Суралцагч практик нөхцөл байдалд хэрхэн ажиллаж байгааг сургагч ажиглаад, зааж буй сургалтын агуулгыг ажлынхаа өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хэрхэн нэвтрүүлэх арга зам, зөвлөмжүүдийг өгдөг.
:
Хувь хүнийг тодорхойлогч зан чанаруудын цуглуулга
Түлхүүр үг:
:
Суралцагчид сурсан зүйлээ хэр амжилттай хэрэглэх/хэрэгжүүлэхийг бодитойгоор томъёолсон тодорхойлолт
:
Суралцагчдын одоогийн мэдлэг, төлөв байдал, ур чадвар, зан араншин, хүлээлт, сонирхол зэрэг шинж чанарууд
:
Хэлэлцүүлгийг удирдаж, оролцогчдыг хамтад нь, гол зүйлд чиглүүлэх үйлдэл
Түлхүүр үг:
:
Холбооны шугамаар тодорхой хугацаанд, ихэвчлэн нэг секундэд илгээгдэх өгөгдлийн хамгийн их хэмжээг Битээр илэрхийлснийг хэлнэ.
:
Харилцаанд гарсан төвөгтэй асуудал, эсвэл холбогдох процесст гарсан уналтыг хэлнэ.
Түлхүүр үг: