Moodle


Хэвлэх хэлбэрээр
Цахим сургалтын тайлбар толь

Та энэхүү тайлбар толиос онлайн сургалтанд өргөн хэрэглэгддэг зарим үгсийг товч тайлбарын хамт үзнэ. Цахим Мэдлэг Кампус үгсийн сангаа цаашид байнга өргөжүүлэн баяжуулах болно. Үсгүүдийг оноон дарснаар тохирох үгэн дээр очно.


Энэ индексээр түүвэр харуулах

Онцгой | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н
О | Ө | П | Р | С | Т | У | Ү | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | Бүгд

Д

:
Дуут мессежийг нэгэн цаг хугацаанд Интернэтээр дамжуулан солилцдог харилцаа холбооны хэрэгсэл (синхрон).
:
Зайн сургалтын үед тохиолддог нэг асуудал бол суралцагчид тусгаарлагдсан байдалтай байдаг. Үүнийг үгүй хийхийн тулд суралцагчдыг Дэмжсэн сургалт явуулдаг. Суралцагч нэг бүрийн асуулт, даалгаврын хариуг тэдэнд э-шуудан, чатаар явуулах нь суралцах сонирхол, сургалтын үр дүнг сайжруулна.