Moodle


Хэвлэх хэлбэрээр
Цахим сургалтын тайлбар толь

Та энэхүү тайлбар толиос онлайн сургалтанд өргөн хэрэглэгддэг зарим үгсийг товч тайлбарын хамт үзнэ. Цахим Мэдлэг Кампус үгсийн сангаа цаашид байнга өргөжүүлэн баяжуулах болно. Үсгүүдийг оноон дарснаар тохирох үгэн дээр очно.


Энэ индексээр түүвэр харуулах

Онцгой | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н
О | Ө | П | Р | С | Т | У | Ү | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | Бүгд

Б

:
Аль нэг даалгаврыг хамтран хийж гүйцэтгэх бүлэг хүмүүс
:
Цахим сургалтын үед суралцагчид дэмжин туслах үүрэгтэй хүнийг хэлнэ.
Түлхүүр үг:
:
Цахим багшийн зүгээс суралцагчдад үзүүлэх бүх талын дэмжих үйл ажиллагаа
Түлхүүр үг:
:
Оюун ухаан, эсвэл хүслийн үйлдлээс бий болох биеийн хөдөлгөөнийг хэлнэ.
:
Хэлэлцүүлэгт оруулсан санаа бодол, хариулт
Түлхүүр үг:
:
Үйлдэл, өгүүлэмжийг санамсаргүйгээр буруу тайлах
Түлхүүр үг:
:
Бүлгийн гишүүд харилцан холбогдож, нийтийн үйл ажиллагаа явуулах, эсвэл бүлэг дотор үүрэг хариуцлага хүлээж эхлэх үеэс мөрдөгдөж эхэлдэг, бүлгийн доторх харилцан ажиллагааны бичигдээгүй хууль
Түлхүүр үг:
:
Бүлгийг зохион байгуулах ажлыг хариуцаж, манлайлах үүрэгтэй оролцож буй бүлгийн гишүүн
Түлхүүр үг:
:
Гишүүд нь төсөл, түүнтэй холбоотой ажлууд дээр хамтран ажилладаг компьютерийн бүлэг хэрэглэгчдэд зориулсан програм хангамж. Бүлгийн програм нь баримт бичиг хамтран боловсруулах, ажлын төлөвлөгөө, хуваарь гаргахад зориулсан харилцааны хэрэгслүүдийг агуулсан байдаг. Тухайлбал Лотус Нотус гэх мэт.
:
Хамтдаа суралцаж, сурах тодорхой зорилгод хүрэх гэж буй хоёр ба түүнээс олон суралцагчдыг хэлнэ.
Түлхүүр үг: