Moodle


Хэвлэх хэлбэрээр
Цахим сургалтын тайлбар толь

Та энэхүү тайлбар толиос онлайн сургалтанд өргөн хэрэглэгддэг зарим үгсийг товч тайлбарын хамт үзнэ. Цахим Мэдлэг Кампус үгсийн сангаа цаашид байнга өргөжүүлэн баяжуулах болно. Үсгүүдийг оноон дарснаар тохирох үгэн дээр очно.Currently sorted Сүүлд шинэчлэгдсэнээр (өсөхөөр) Хугацаагаар нь эрэмбэлэх: Сүүлд шинэчлэгдсэнээр change to (буурах) | Үүссэн огноогоор

Хуудас:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Дараагийн)
  Бүгд

:
Нэгэн зэрэг (ижил хугацаанд) биш, синхроны эсрэг утгыг илэрхийлнэ.
:
Онолыг практикт нэвтрүүлэхэд дэмжин, эрчимжүүлэх арга ажиллагаа. Зааварлах ажиллагаа ихэвчлэн суралцагчдад тэдний ажлын байранд шууд, биечлэн заах байдлаар хэрэгждэг. Сургагч сурагчийн практик нөхцөлд хэрхэн ажиллахыг ажиглаад, сурч буй сургалтын агуулгыг ажлын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хэрхэн нэвтрүүлэх арга барил, саналуудыг өгнө.
Түлхүүр үг:
:
Автоматжуулсан тестүүд нь зөв хариултыг шууд өгнө. Интернэтээс олон тооны автомат тестүүдийг олж болно.
:

Компьютерт болон Вэбэд суурилсан сургалтын бүх материал, холбоосуудыг агуулсан тусгаар хуудсуудын дэлгэрэнгүй тайлбар.

:
Дуу гаргахгүй, үг хэрэглэхгүй байхыг хэлнэ. Харилцааны үеийн аман бус илэрхийлэлд дохио зангаа, нүүрний хувирал, харц, түүнчлэн үнэр, гадаад төрх байдал болон бусдыг татах хүч орно.
Түлхүүр үг:
:
Цахим сургалтын үед суралцагчид дэмжин туслах үүрэгтэй хүнийг хэлнэ.
Түлхүүр үг:
:
Цахим багшийн зүгээс суралцагчдад үзүүлэх бүх талын дэмжих үйл ажиллагаа
Түлхүүр үг:
:
Хэлэлцүүлэгт оруулсан санаа бодол, хариулт
Түлхүүр үг:
:
Үйлдэл, өгүүлэмжийг санамсаргүйгээр буруу тайлах
Түлхүүр үг:
:
Бүлгийн гишүүд харилцан холбогдож, нийтийн үйл ажиллагаа явуулах, эсвэл бүлэг дотор үүрэг хариуцлага хүлээж эхлэх үеэс мөрдөгдөж эхэлдэг, бүлгийн доторх харилцан ажиллагааны бичигдээгүй хууль
Түлхүүр үг:

Хуудас:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Дараагийн)
  Бүгд