Moodle


Хэвлэх хэлбэрээр
Цахим сургалтын тайлбар толь

Та энэхүү тайлбар толиос онлайн сургалтанд өргөн хэрэглэгддэг зарим үгсийг товч тайлбарын хамт үзнэ. Цахим Мэдлэг Кампус үгсийн сангаа цаашид байнга өргөжүүлэн баяжуулах болно. Үсгүүдийг оноон дарснаар тохирох үгэн дээр очно.


Энэ индексээр түүвэр харуулах

Онцгой | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н
О | Ө | П | Р | С | Т | У | Ү | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | Бүгд

Хуудас: (Өмнөх)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Дараагийн)
  Бүгд

С

:
Суралцагч хувь хүн болон бүлгийн өвөрмөц шинж чанаруудын цогц
:
Суралцах үйл явцыг илүү энгийн бөгөөд үр дүнтэй байлгахад чиглэсэн дэмжих арга хэмжээнүүд
Түлхүүр үг:
:
Сургалтын материал, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд сургалт, заах арга зүйн зарчмуудыг өөрчлөн хөрвүүлэх системт ажиллагаа
:
Сургалтын явцад суралцагчийн харьцаж ажиллах элементүүдийг хэлнэ. Сургалтын танхим, хүн хүч, техник хэрэгслүүд орно.
:
Курсын агуулга, харилцааны хэрэгслүүд, суралцагчдын хуудсууд тавигдсан Интернэт дэх талбар
Түлхүүр үг:
:
Сургалтын хууль ёсны буюу хуваарьт утга агуулга.
:
Сургалтанд хамрагдсанаар үгүй болж болох зорилтот ба одоогийн нөхцөл байдлын хоорондох зөрүү буюу ялгаатай байдал
:
Боловсрол олгоход чиглэсэн сургалтын зорилго, агуулга, заах арга зүйн зөвлөмж, сургалтын материалын цогц. Сургалтын хөтөлбөр нь сургалтын тухайн нэг бүлэг сэдвийг, эсвэл ерөнхий сэдвийг бүхэлд нь хамарсан байдлаар хийгдэж болно.
:
Хэлэлцүүлгийн талбарт нэгэн ижил сэдвээр нэгэн багц дотор тавьсан бичиглэлүүдийг хэлнэ. Сэдвийн багц нь анхлан тавьсан нэг бичиглэл, түүний хариуд оруулсан бусад бичиглэлүүдээс бүрддэг.
:
Тодорхой нэг зүйлийг хийж гүйцэтгэх гадаад болон дотоод хөдөлгөгч хүч
Түлхүүр үг:

Хуудас: (Өмнөх)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Дараагийн)
  Бүгд