Moodle


Хэвлэх хэлбэрээр
Цахим сургалтын тайлбар толь

Та энэхүү тайлбар толиос онлайн сургалтанд өргөн хэрэглэгддэг зарим үгсийг товч тайлбарын хамт үзнэ. Цахим Мэдлэг Кампус үгсийн сангаа цаашид байнга өргөжүүлэн баяжуулах болно. Үсгүүдийг оноон дарснаар тохирох үгэн дээр очно.


Энэ индексээр түүвэр харуулах

Онцгой | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н
О | Ө | П | Р | С | Т | У | Ү | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | Бүгд

Хуудас: (Өмнөх)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Дараагийн)
  Бүгд

В

:
Интернэтийн орчинд нийтлэг сонирхолтойгоор орж ирсэн бүлгүүдийг хэлнэ.
Түлхүүр үг:
:
Интернэтийн орчинд дүрд тоглодог заах аргын нэг хэлбэр. Жишээ нь жижгэвтэр хоёр бүлгийн хооронд тэмцээн явуулах гм.
Түлхүүр үг:
:
Интернэтэд эсвэл компьютерийн програмд үүсгэсэн бодит бус орон зай
Түлхүүр үг:
:
Интернэт буюу интранет ашиглан явуулах компьютерт суурилсан сургалтыг хэлнэ.

Г

:
Интернэтэд суурилсан харилцааны хэрэгслүүдийг ашиглан дайрч давшлахыг хэлнэ. Энэ нь хоёр талыг хүчтэй хариу үйлдэлд өдөөж, улам бүр ноцтой, хувь хүний шинжтэй болж ирэх магадлалтай.
Түлхүүр үг:

Д

:
Дуут мессежийг нэгэн цаг хугацаанд Интернэтээр дамжуулан солилцдог харилцаа холбооны хэрэгсэл (синхрон).
:
Зайн сургалтын үед тохиолддог нэг асуудал бол суралцагчид тусгаарлагдсан байдалтай байдаг. Үүнийг үгүй хийхийн тулд суралцагчдыг Дэмжсэн сургалт явуулдаг. Суралцагч нэг бүрийн асуулт, даалгаврын хариуг тэдэнд э-шуудан, чатаар явуулах нь суралцах сонирхол, сургалтын үр дүнг сайжруулна.

З

:
Хувь суралцагч бүрд зорилгоо тодорхойлоход нь дэмжин тусалж, тэднийг идэвхжүүлэгч
Түлхүүр үг:
:
Онолыг практикт нэвтрүүлэх үйл явцыг дэмжин эрчимжүүлэх арга ажиллагаа. Зааварлах ажиллагаа ихэвчлэн ажлын байран дээр нь суралцагчид шууд, биечлэн заах байдлаар хэрэгждэг. Суралцагч практик нөхцөл байдалд хэрхэн ажиллаж байгааг сургагч ажиглаад, зааж буй сургалтын агуулгыг ажлынхаа өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хэрхэн нэвтрүүлэх арга зам, зөвлөмжүүдийг өгдөг.
:
Хувь хүнийг тодорхойлогч зан чанаруудын цуглуулга
Түлхүүр үг:

Хуудас: (Өмнөх)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Дараагийн)
  Бүгд