Moodle


Хэвлэх хэлбэрээр
Цахим сургалтын тайлбар толь

Та энэхүү тайлбар толиос онлайн сургалтанд өргөн хэрэглэгддэг зарим үгсийг товч тайлбарын хамт үзнэ. Цахим Мэдлэг Кампус үгсийн сангаа цаашид байнга өргөжүүлэн баяжуулах болно. Үсгүүдийг оноон дарснаар тохирох үгэн дээр очно.


Энэ индексээр түүвэр харуулах

Онцгой | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н
О | Ө | П | Р | С | Т | У | Ү | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | Бүгд

Хуудас: (Өмнөх)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
  Бүгд

Э

:
Дижитал медиа хэрэгсэл ашиглан явуулж буй сургалтын бүх хэлбэр (интернэт, CD-ROM гэх мэт).
:
Тэмдгүүдийг хослуулан хэрэглэж, янз бүрийн сэтгэлийн хөдөлгөөнийг илэрхийлсэн нүүр царайг харуулахыг хэлнэ инээмсэглэл
Түлхүүр үг:

Я

:
Сургалтын явцын туршид сургалтын чанар, амжилтыг байнга үнэлж хэмжихийг хэлнэ. Энэ нь сургалтыг шаардлагатай гэвэл тогтмол сайжруулж өөрчлөхөд онцгой ач холбогдолтой.

Ү

:
Үйл явц дахь алхмуудын график дүрслэл. Энэхүү диаграмыг үйл явцыг сайтар ойлгох зорилгоор зурдаг.
:
Суралцагчдын санал сэтгэгдлийг олж мэдэх, сурах ахицыг үнэлэхийн тулд асуулга, тест ашиглахыг хэлнэ.
Түлхүүр үг:

Ө

:
Суралцагчид сургалтын материалтай өөрсдөө, өөрийнхөө хуваариар ажиллахыг хэлнэ.
Түлхүүр үг:
:
Ийм тестийн тусламжтайгаар суралцагч өөрөө өөрийнхөө мэдлэгийг багшийн оролцоогүйгээр үнэлж болдог. Суралцагч тухайн нэг сэдвийг үзэж судалсныхаа дараа өөрийгөө шалгах тест өгч үзэх нь юу сурснаа үнэлж мэдэхэд чухал ач холбогдолтой байдаг. Өөрийгөө шалгах тестүүд нь голчлон автомат тестүүд байна.
:
Бусдын сэдэл идэвхээс үл хамааран, үйл ажиллагааг хийж гүйцэтгэх хувь хүний дотоод хөдөлгөгч хүч
Түлхүүр үг:

Хуудас: (Өмнөх)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
  Бүгд