Moodle


Хэвлэх хэлбэрээр
Цахим сургалтын тайлбар толь

Та энэхүү тайлбар толиос онлайн сургалтанд өргөн хэрэглэгддэг зарим үгсийг товч тайлбарын хамт үзнэ. Цахим Мэдлэг Кампус үгсийн сангаа цаашид байнга өргөжүүлэн баяжуулах болно. Үсгүүдийг оноон дарснаар тохирох үгэн дээр очно.


Энэ индексээр түүвэр харуулах

Онцгой | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н
О | Ө | П | Р | С | Т | У | Ү | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | Бүгд

Хуудас:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Дараагийн)
  Бүгд

A

:
Асинхрон сургалтын үед хичээлийн агуулгыг нийтлэх, суралцагч түүнийг авч үзэх хооронд, мөн суралцагч багшаас асуух, багш хариулах хооронд тодорхой хугацаа өнгөрдөг. (Эсрэг утга нь Синхрон сургалт)

H

:
ГБТХ-ийг тэмдэглэгээний хэл ч гэдэг. Үүний зорилго нь баримт бичгийн эрэмбэ дараатай бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тодорхойлох явдал юм. ГБТХ нь баримт бичгийн түгээмэл элементүүдийг, тухайлбал гарчиг, догол мөр, жагсаалт, хүснэгт, график зэргийг тэмдэглэх үүрэгтэй. ГБТХ-ийг WWW вэб бүтээхэд ашигладаг.

K

:
Биеийн болон сэтгэлийн хөдөлгөөний мэдрэмжийг мэдэрсэнээр байдлыг ойлгон ухаарахыг хэлнэ.

P

:
Баримт бичгийг үйлдлийн янз бүрийн систем дээр ашиглах боломжтойгоор боловсруулсан Adobe формат. Баримт бичиг нь текст, зураг агуулж болохоос гадна хэсгүүд нь өөр хоорондоо болон Вэбсайт дахь мэдээлэлтэй э-холбоосоор холбогдсон байж болдог.

А

:
Автоматжуулсан тестүүд нь зөв хариултыг шууд өгнө. Интернэтээс олон тооны автомат тестүүдийг олж болно.
:

Компьютерт болон Вэбэд суурилсан сургалтын бүх материал, холбоосуудыг агуулсан тусгаар хуудсуудын дэлгэрэнгүй тайлбар.

:
Дуу гаргахгүй, үг хэрэглэхгүй байхыг хэлнэ. Харилцааны үеийн аман бус илэрхийлэлд дохио зангаа, нүүрний хувирал, харц, түүнчлэн үнэр, гадаад төрх байдал болон бусдыг татах хүч орно.
Түлхүүр үг:
:
Нэгэн зэрэг (ижил хугацаанд) биш, синхроны эсрэг утгыг илэрхийлнэ.
:
Интернэтэд тавигдсан, орж үзэх боломжтой сургалтын материалыг хэлнэ.

Б

:
Аль нэг даалгаврыг хамтран хийж гүйцэтгэх бүлэг хүмүүс

Хуудас:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Дараагийн)
  Бүгд