Wednesday, 17 January 2018, 07:29 AM

Сайт: Цахим Мэдлэг Кампус | Онлайн сургалт
Курс: Цахим Мэдлэг Кампус | Онлайн сургалт (ЦМ Кампус)
Түүвэр: Тайлбар толь

A

:
Асинхрон сургалтын үед хичээлийн агуулгыг нийтлэх, суралцагч түүнийг авч үзэх хооронд, мөн суралцагч багшаас асуух, багш хариулах хооронд тодорхой хугацаа өнгөрдөг. (Эсрэг утга нь Синхрон сургалт)

H

:
ГБТХ-ийг тэмдэглэгээний хэл ч гэдэг. Үүний зорилго нь баримт бичгийн эрэмбэ дараатай бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тодорхойлох явдал юм. ГБТХ нь баримт бичгийн түгээмэл элементүүдийг, тухайлбал гарчиг, догол мөр, жагсаалт, хүснэгт, график зэргийг тэмдэглэх үүрэгтэй. ГБТХ-ийг WWW вэб бүтээхэд ашигладаг.

K

:
Биеийн болон сэтгэлийн хөдөлгөөний мэдрэмжийг мэдэрсэнээр байдлыг ойлгон ухаарахыг хэлнэ.

P

:
Баримт бичгийг үйлдлийн янз бүрийн систем дээр ашиглах боломжтойгоор боловсруулсан Adobe формат. Баримт бичиг нь текст, зураг агуулж болохоос гадна хэсгүүд нь өөр хоорондоо болон Вэбсайт дахь мэдээлэлтэй э-холбоосоор холбогдсон байж болдог.

А

:
Автоматжуулсан тестүүд нь зөв хариултыг шууд өгнө. Интернэтээс олон тооны автомат тестүүдийг олж болно.
:

Компьютерт болон Вэбэд суурилсан сургалтын бүх материал, холбоосуудыг агуулсан тусгаар хуудсуудын дэлгэрэнгүй тайлбар.

:
Дуу гаргахгүй, үг хэрэглэхгүй байхыг хэлнэ. Харилцааны үеийн аман бус илэрхийлэлд дохио зангаа, нүүрний хувирал, харц, түүнчлэн үнэр, гадаад төрх байдал болон бусдыг татах хүч орно.
:
Нэгэн зэрэг (ижил хугацаанд) биш, синхроны эсрэг утгыг илэрхийлнэ.
:
Интернэтэд тавигдсан, орж үзэх боломжтой сургалтын материалыг хэлнэ.

Б

:
Аль нэг даалгаврыг хамтран хийж гүйцэтгэх бүлэг хүмүүс