Moodle


Hatanbold-ний зураг
Re: helnii chigleleer
Оруулсан: Hatanbold - Thursday, 8 July 2010, 11:39 AM
 
ñàéõàí ñàíàë áàéíà. Õýëíèé ÷èãëýëýýð ñóðãàëò ÿâóóëæ áîëíîî. Ãýõäýý õÿòàä õýë õàíç èõòýé, áè÷ëýã òºñòýé áàãà çýðýã áýðõøýýëòýé áàéõ áîëîâ óó. õýëíèèéõýý îíöëîãûã àíõààðàõ íü ç¿éòýé ø¿¿