Moodle


Hatanbold-ний зураг
Re: Цахим сургалтаар суралцахад багшийн дэмжлэг хэрэгтэй юу?
Оруулсан: Hatanbold - Thursday, 8 July 2010, 11:28 AM
 
Ìýäýýæ áàãøèéí äýìæëýã ÷óõàë õýðýãòýé. ñóðàëöàã÷ àñóóæ ëàâëàõ áîëîí , ýðãýëçýæ áàéãàà ç¿éëýý áàãøààñ ë àñóóõ øààðäëàãà ãàðíà ø¿¿ äýý