Moodle


Hatanbold-ний зураг
Re: Компьютерийн хэрэглээний сургалтуудыг э-сургалтын хэлбэрээр заах нь зохимжтой юу?
Оруулсан: Hatanbold - Thursday, 8 July 2010, 11:33 AM
 
Ñóðàëöàã÷èéí êîìïüþòåðèéí ìýäëýãèéí ò¿âøèíãýýñ ë õàìààðíà. Êîìïüþòåðèéí õýðýãëýýíèé àíõàíì øàòûã ñóðàõ ãýæ áàéãàà ñóðàëöàã÷èäàä îíëàéíààð ñóðãàõ çîõèìæã¿é . Õàðèí äóíäààñ äýýø ò¿âøèíãèéí ìýäëýãòýé ñóðàëöàã÷èäàä ã¿íçãèéð¿¿ëýõ ìýäëýã îëãîõ ñóðãàëò çîõèîí áàéãóóëáàë çîõèìæòîé