Moodle


Uranbayar-ний зураг
Нягтлан бодох бүртгэл гэх мэт тооцоолол ихтэй хичээлээр цахим сургалт явуулахад юуг анхаарах вэ
Оруулсан: Uranbayar - Thursday, 3 June 2010, 10:31 AM
 
Нягтлан бодох бүртгэл гэх мэт тооцоолол ихтэй хичээлээр цахим сургалт явуулахад юуг анхаарах вэ
Hatanbold-ний зураг
Re: Нягтлан бодох бүртгэл гэх мэт тооцоолол ихтэй хичээлээр цахим сургалт явуулахад юуг анхаарах вэ
Оруулсан: Hatanbold - Thursday, 8 July 2010, 11:08 AM
 
Òîîöîîëîë èõòýé õè÷ýýëèéã öàõèì ñóðãàëòààð ÿâóóëíà ãýäýã ìýäýýæ õýö¿¿. Ãýõäýý õàìãèéí ãîë íü èõ ýìõ öýãöòýé , íÿãò íÿìáàé äàðààëàëòàé , òîîöîîëîëûã íàðèéí ãàðãàæ ºãºõ íü ç¿éòýé
gantumur-ний зураг
Re: Нягтлан бодох бүртгэл гэх мэт тооцоолол ихтэй хичээлээр цахим сургалт явуулахад юуг анхаарах вэ
Оруулсан: gantumur - Wednesday, 13 October 2010, 12:19 PM
 
dfg dfg dfg dfg dfg dfg dfg dfg dfg dfg dfg