Курс төлөвлөлт
PDF Хэвлэх И-мэйл
Сургалтууд - Э-Ур чадварын сургалт

“Сургалтын дизайн”-ы хүний нөөц бэлтгэх курсын хөтөлбөр нь онлайн сургалтын насанд хүрэгчдийн боловсрол ба академийн сургагч багш, мөн ирээдүйн онлайн хичээл заах багш нарт сургалтын дизайны ур чадварыг эзэмшүүлэхэд чиглэгдсэн. Энэ хөтөлбөр нь оролцогчдыг шаардлагатай онлайн курсын концепцыг амжилттай боловсруулахад хэрэгтэй мэдлэг, ур чадваруудыг олгоно.

Курсын гол зорилго:

  • “Сургалтын дизайн” гэсэн нэр томъёоны талаар тодорхой ойлголттой болох ба уг процессын онцлог шатуудтай танилцана.
  • Онлайн курсыг боловсруулах бүтцийн чухал нөхцөл байдлуудтай танилцахаас гадна тэдгээрт үнэлгээ дүгнэлт өгөх, сургалтын онцгой хэрэгцээг тодорхойлох чадвартай болно.
  • Өөрийн курс боловсруулахтай холбоотой онцлогуудыг тусгасан зорилтот бүлгийн судалгааг хийх, э-суралцагчдын дүр зургийг гаргах чадварт сурна.
  • Сургалтын зорилгыг тодорхойлоход хамрах хүрээ болон түүний тодорхой байдлын зэрэглэлийг ялган салгах чадварт сурна.
  • Оролцогчид э-сургалтын оцлог чанаруудтай танилцан, тэдгээрийг тайлбарлах чадвартай болно.
  • Оролцогчид нь э-сургалтын янз бүрийн нөхцөл байдлыг дүрслэн харуулах, тэдгээрийн давуу болон сул талыг нэрлэх чадвартай болно.