Агуулга хөгжүүлэлт
PDF Хэвлэх И-мэйл
Сургалтууд - Э-Ур чадварын сургалт

Цахим Мэдлэг ТББ-ын Цахим Мэдлэг кампус нь Захиалагч Таны мэргэжлийн мэдлэгийг э-сургалтын шинэ агуулга болгон хувиргаж, хөгжүүлэх үйлчилгээг санал болгож байна.

Э-сургалтын агуулга хөгжүүлэх гэдэг бол аль нэг ном, гарын авлагыг шууд хуулбарлан тавих хэрэг биш. Энэ ажиллагаа э-сургалтын орчин нөхцөл, арга хэрэгсэлд тохируулсан өвөрмөц өөрчлөлт, боловсруулалтыг шаарддаг.

Цахим Мэдлэг кампус тусгай мэргэжлийн мэдлэг буюу сургалтын агуулга бүхий, түүнийгээ ирээдүйд э-сургалтын хэлбэрээр хэрэглэн, явуулах сонирхолтой байгууллага, түншүүдэд зориулан “Э-сургалтын агуулга хөгжүүлэх” үйлчилгээг санал болгож байна.

Агуулга хөгжүүлэлтийн энэхүү үйлчилгээ нь дараах ажлуудыг хамарч болно. Үүнд:

  • Э-сургалтын хэрэгцээ шаардлагын судалгаа/үнэлгээ
  • Үйлчлүүлэгчид бэлэн байгаа текст, мэргэжлийн мэдлэгийг э-сургалтын тодорхой шаардлага шалгуурын дагуу ноу хау шилжүүлэх утгаар нь хувирган хөгжүүлэх
  • Онлайн курсын бүтэц, холбоосыг төлөвлөж өгөх
  • Э-сургалтын шаардлагад нийцэх тест болон тусгай дүрсжүүлэлтийн элементүүдийг төлөвлөх гм.

Захиалагч нь э-сургалтын курс боловсруулах хэрэгсэлтэй боловч сургалтын менежментийн систем байхгүй тохиолдолд Цахим Мэдлэг кампус нь э-сургалтын курс болон өөрийн кампус (э-сургалтын талбар) хөгжүүлэх нэмэлт үйчилгээнүүдийг үзүүлнэ.

Үйлчилгээний дараа дараагийн шатанд түншүүд нь Цахим Мэдлэг кампусын Э-ур чадвар олгох сургалтуудад ажилтнуудаа хамруулж болох ба ингэснээр өөрийн гэсэн э-сургалтын агуулга хөгжүүлэх мэргэжилтэнтэй болох боломжтой.