Э-сургалтын технологи
PDF Хэвлэх И-мэйл
Сургалтууд - Э-Ур чадварын сургалт

Э-сургалтын технологи нь төслийн менежерүүд, технологийн шийдвэр гаргагчид ба насанд хүрэгчдийн сургалтын болон их сургуулийн боловсролын технологийн албан хаагч нарт зориулсан. Энэ хөтөлбөр нь оролцогчдыг э-сургалтын төслийн мэдээллийн технологи (МТ)-ийн бүтцийг бий болгох мэдлэг, арга хэрэгслүүдтэй танилцан, техник болон програм хангамжийг худалдан авахаас өмнө технологийн ухаалаг шийдвэр гаргах чадварт сургана.

Хөтөлбөрийн гол зорилго:

  • Э-сургалтаа амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд дотоодын МТ–ийн дэд бүтцээ судлах хэрэгтэй.
  • Сургалтын менежментийн системийн үндсэн хэлбэрүүдийг мэдэх ба тохирсон системийг сонгох чадвартай болно
  • Э-сургалтын үндсэн стандартууд ба тэдний хамаарлыг мэдэх
  • Курс боловсруулалтын үндсэн аргууд ба тэдний хоорондын тохирох хослолыг мэдэх болно.