Төслийн менежмент
PDF  Array Хэвлэх Array  И-мэйл
Сургалтууд - Менежментийн сургалт

Энэ курс нь орчин үеийн төслийн менежментийн ерөнхий концепц болон агуулгын талаар ойлголт өгнө. Энэ нь хамтын ажиллагааны хөгжлийн төсөлд тулгуурлаагүй. Энэ онлайн курсээс оролцогчид дараах зүйлсийг сурна:

  • Төслийн менежментэй танилцах (төслийн менежментийн үндсэн арга, ойлголтууд,нэр томъёонууд, дасгалууд; сургалтын хүрээлэн байгаа орчны арга барилыг ашиглах туршлага)
  • Төсөл эхлэх (төслийн тодорхойлолт, төслийн зорилго, төслийн төлөвлөгөөний боловсруулалт, оролцогч талуудын дүн шижилгээ)
  • Төслийн төлөвлөлт (ажлын нарийвчилсан бүтэц, төлөвлөлтийн арга, төлөвлөлтийн үйл явц ба дуусах хугацаа, төлөвлөлтийн өртөг, төлөвлөлтийн эрсдэл)
  • Төслийн хэрэгжилт (төслийн хяналт, төслийн шалгалт)
  • Төслийн төгсгөл (баримт бичиг, үнэлгээ)