Онлайн сургалтын менежмент
(ОСМ)

 энэ курс шаардах an шинээр гишүүн элсүүлэх түлхүүр

Цахим сургалтын төслийн үндсэн ойлголтуудтай танилцаж, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, үнэлэх үе шатанд хийгдэх үйл ажиллагаануудыг хэрхэн зохион байгуулах менежментийн арга ухаанд суралцана. Цахим сургалтын төслийн хэлбэрүүдийг судалж, өөрийн байгууллагад хэрэгжүүлэх цахим сургалтын төслийн баримт бичгийг эхний байдлаар боловсруулна.


энэ курс шаардах an шинээр гишүүн элсүүлэх түлхүүр