Онлайн сургалтанд багшлах арга зүй
(ОКБ012)

 энэ курс шаардах an шинээр гишүүн элсүүлэх түлхүүр

Ирээдүйн онлайн багш нарт зориулсан энэхүү сургалт нь цахим сургалтаар суралцагчдыг амжилттай дэмжиж багшлах практик арга барилтай танилцуулна. Виртуал ангийг удирдах багшийн үүрэг, мэргэшил, ур чадвар, бүлгийн суралцах хэлбэр, харилцааны зааврууд болон цахим сургалтын үед тулгарч болох асуудлуудыг хэрхэн шийдвэрлэх тухай мэдлэгийг суралцагчдад олгох юм.


энэ курс шаардах an шинээр гишүүн элсүүлэх түлхүүр