Онлайн курсын агуулга хөгжүүлэлт
(OKAX4,5)

 энэ курс шаардах an шинээр гишүүн элсүүлэх түлхүүр

Онлайн курсын агуулгыг ямар арга, хэлбэрээр хөгжүүлбэл суралцагчдад илүү ойр болох вэ, агуулгын интерактив байдлыг хэрхэн хангах вэ, тест, шалгалтууд ямар байвал сургалтын зорилгыг илүү хангаж чадах вэ, тухайн сэдвийг онлайн шинж чанарт нийцүүлэхийн тулд хэрхэн хуваарилж танилцуулах вэ зэрэг асуултын хариуг та энэ сургалтаас олж мэднэ.


энэ курс шаардах an шинээр гишүүн элсүүлэх түлхүүр