Онлайн курс төлөвлөлт
(OKТ2018)

 энэ курс шаардах an шинээр гишүүн элсүүлэх түлхүүр

Сургалт явуулах, түүний дотор онлайн сургалт явуулах сонирхолтой, сургалтын агуулга бүхий байгууллага, сургагч багш нарт онлайн курс төлөвлөлт хийхэд зайлшгүй шаардагдах мэдлэг, ур чадварыг олгох зорилготой. Танхимын сургалтаа онлайн хэлбэрт шилжүүлэх сонирхол, шаардлагатай сургалтын байгууллага, их дээд сургуулийн багш нарыг мөн энэхүү сургалтанд урьж байна.


энэ курс шаардах an шинээр гишүүн элсүүлэх түлхүүр