Moodle


Та холбогдоогvй байна (Холбогдох)
  • Цахим сургалтын төслийн үндсэн ойлголтуудтай танилцаж, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, үнэлэх үе шатанд хийгдэх үйл ажиллагаануудыг хэрхэн зохион байгуулах менежментийн арга ухаанд суралцана. Цахим сургалтын төслийн хэлбэрүүдийг судалж, өөрийн байгууллагад хэрэгжүүлэх цахим сургалтын төслийн баримт бичгийг эхний байдлаар боловсруулна.

  • Онлайн курсын агуулгыг ямар арга, хэлбэрээр хөгжүүлбэл суралцагчдад илүү ойр болох вэ, агуулгын интерактив байдлыг хэрхэн хангах вэ, тест, шалгалтууд ямар байвал сургалтын зорилгыг илүү хангаж чадах вэ, тухайн сэдвийг онлайн шинж чанарт нийцүүлэхийн тулд хэрхэн хуваарилж танилцуулах вэ зэрэг асуултын хариуг та энэ сургалтаас олж мэднэ.


  • Сургалт явуулах, түүний дотор онлайн сургалт явуулах сонирхолтой, сургалтын агуулга бүхий байгууллага, сургагч багш нарт онлайн курс төлөвлөлт хийхэд зайлшгүй шаардагдах мэдлэг, ур чадварыг олгох зорилготой. Танхимын сургалтаа онлайн хэлбэрт шилжүүлэх сонирхол, шаардлагатай сургалтын байгууллага, их дээд сургуулийн багш нарыг мөн энэхүү сургалтанд урьж байна.


  • Ирээдүйн онлайн багш нарт зориулсан энэхүү сургалт нь цахим сургалтаар суралцагчдыг амжилттай дэмжиж багшлах практик арга барилтай танилцуулна. Виртуал ангийг удирдах багшийн үүрэг, мэргэшил, ур чадвар, бүлгийн суралцах хэлбэр, харилцааны зааврууд болон цахим сургалтын үед тулгарч болох асуудлуудыг хэрхэн шийдвэрлэх тухай мэдлэгийг суралцагчдад олгох юм.